Hiệp Hội Quốc Tế của các Lưu Ký Viên, Viên Chức Bầu Cử và Chánh Lục Sự Quận

iGO là một tổ chức cung cấp sự đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng lãnh đạo, qua việc kết nối, sáng tạo kỹ thuật, các chương trình giáo dục và việc giám sát lập pháp trong các vấn đề quốc gia ảnh hưởng đến các lưu ký viên, viên chức bầu cử, thủ quỹ, và chánh lục sự quận, để phục vụ công chúng tốt hơn. Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri, Neal Kelley, là một cựu chủ tịch của tổ chức trước của iGO, Hiệp Hội các Lưu Ký Viên, Viên Chức Bầu Cử và Chánh Lục Sự Quận.

iGO có đăng bản cập nhật pháp lý về các vấn đề đang chờ giải quyết có ý nghĩa quốc gia. Và là một tổ chức các chuyên gia đối mặt với những thách thức tương tự để hiện đại hóa hồ sơ và đáp ứng các tiêu chuẩn bầu cử mới, họ chia sẻ ý tưởng và tương tác tại các hội nghị khu vực và quốc gia.

Các Mục Tiêu của iGO:

  • Cung cấp cho các thành viên cơ hội để trao đổi thông tin ở cấp quốc gia liên quan đến văn phòng của họ.
  • Cung cấp cho các thành viên những chương trình tiếp liên bao gồm chương trình Công Chức Có Chứng Nhận.
  • Giữ cho các thành viên được thông báo đầy đủ về các công nghệ thay đổi nhanh chóng.
  • Đem tiếng nói mạnh mẽ về những luật liên bang ảnh hưởng đến các văn phòng của quận trước Quốc Hội.
  • Là nguồn thông tin cho các viên chức quận khi họ cần được đáp ứng câu hỏi.

Tìm hiểu thêm về Hiệp Hội Quốc Tế của các Viên Chức Chính Quyền ►