Những Nhập Đoàn

Chúng tôi có liên kết với một số tổ chức bầu cử chuyên nghiệp. Những tổ chức chuyên nghiệp này có những ích lợi đến cộng đồng hành chánh bầu cử, làm chúng tôi làm việc dễ dàng hơn và giải quyết những vấn đề thường cho thành viên của họ. Thêm vào, những sự liên kết của chúng tôi với những tổ chức này kết hợp chúng tôi với những người quan trọng trong công nghiệp này và thêm vào sự tín nhiệm của chúng tôi là một nhà chuyên nghiệp.

Những nhập đoàn hiện nay của chúng tôi gồm có: