Voter Information Guide Language

November 5, 2019 General District Election

List of polling places - Farsi (Persian) - Click here to view PDF

No precincts/polling places in the November 5, 2019 General District Election are eligible for a translated reference ballot in Tagalog.


A list of polling places with translated reference ballots in Tagalog and/or Farsi (Persian) will be available no later than 14 days before Election Day at: ocvote.com/language

Voters in eligible precincts may request a translated reference ballot through:

(714) 567-7600 | P.O. Box 11809, Santa Ana, CA 92711 | ocvote.com/language

Voters in eligible precincts may also request a translated reference ballot when requesting a vote-by-mail ballot. 

All requests for translated reference ballots must be received no later than seven days before Election Day.

Magkakaroon ng listahan ng mga lugar na botohan na may mga naisaling sangguniang balota sa wikang Tagalog at Farsi (Persian) nang hindi lalampas ng 14 na araw bago ang Araw ng Halalan sa: ocvote.com/language
 

Ang mga botante sa mga kwalipikadong presinto ay maaaring humiling ng naisaling sangguniang balota sa pamamagitan ng:
 

 (714) 567-7600 |P.O. Box 11298, Santa Ana, CA 92711 | ocvote.com/language

Ang mga botante sa mga kwalipikadong presinto ay maaari ding humiling ng naisaling sangguniang balota habang humihiling ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo. Dapat matanggap ang lahat ng kahilingan para sa mga naisaling sangguniang balota nang hindi lalampas ng pitong araw bago ang Araw ng Halalan.

 

 فهرستی از محل های اخذ رأی با برگه های رأی نمونه ترجمه شده به زبان تاگالوگ و فارسی تا حداکثر                                                                                   14 روز قبل 

از روز انتخابات در: ocvote.com/language قابل دسترسی خواهد بود.

رأی دهندگان در حوزه های واجد شرایط می توانند به روش های ذیل درخواست دریافت یک برگه رأی نمونه ترجمه شده نمایند:

 

(714) 567-7600 | P.O. Box 11809, Santa Ana, CA 92711 | ocvote.com/language

رأی دهندگان در حوزه های واجد شرایط همچنین می توانند به هنگام درخواست برگه رأی از طریق پست یک برگه رأی نمونه ترجمه شده را درخواست نمایند. تمامی درخواست ها برای برگه های رأی نمونه ترجمه شده باید حد اکثر تا هفت روز قبل از انتخابات دریافت شده باشند.