Đơn Xin Bản Sao Chính Thức của Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri

 

Để xin bản sao chính thức của  hồ sơ ghi danh cử tri, chỉ đơn giản hoàn tất đơn sau đây, in ra và hoàn trả lại đơn đến văn phòng chúng tôi dùng hướng dẫn được cung cấp trên đơn in ra. 

Untitled Document
Tên và Họ:
Ngày sinh:
Địa chỉ cư ngụ:
Thành phố:
Zip Code:
Địa chỉ gửi thư
(nếu khác với địa chỉ cư ngụ):
 
Email (cần để hoàn tất đơn xin):