Ghi Danh Cử Tri Bí Mật

Khi những sự kiện hiểm nghèo xảy ra, Đoạn 2166 và 2166.5 của Bộ Luật Bầu Cử California giúp giữ hồ sơ ghi danh cử tri bí mật. Xin liên lạc trực tiếp chuyên viên Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri Bí Mật của chúng tôi tại 714-567-7568 để được trợ giúp. Chi tiết về chương trình được nêu ra từ luật California như sau:

2166. Giữ hồ sơ ghi danh cử tri bí mật theo mệnh lệnh của tòa thượng thẩm.

(a) Bất cứ một người nào nộp đơn ghi danh mới hoặc ghi danh lại với viên chức bầu cử quận có thể có thông tin liên quan đến địa chỉ cư ngụ và số điện thoại của họ hiện trên đơn ghi danh, hoặc bất cứ liệt kê hoặc danh bạ hoặc bảng mục lục được chuẩn bị từ đó, được tuyên bố bí mật theo MỆNH LỆNH CỦA TÒA THƯỢNG THẨM phát hành khi đưa ra lý do hợp lệ rằng một sự kiện hiểm nghèo xảy ra đến cử tri hoặc thành viên trong nhà của cử tri, và chỉ định viên chức bầu cử quận là một đảng.

(b) Bất cứ người nào được ban sự bí mật dưới tiểu phân (a) sẽ:

(1) Được xem là cử tri khiếm diện cho tất cả những cuộc bầu cử sau đây hoặc cho đến khi viên chức bầu cử quận được tòa thông báo điều khác hoặc được cử tri viết ra. Cử tri yêu cầu xóa bỏ tình trạng cử tri khiếm diện do đó đòng ý để sắp đặt địa chỉ cư ngụ và số điện thoại của họ trên danh bạ cử tri.

(2) Thêm vào địa chỉ cư ngụ được yêu cầu, cung cấp một địa chỉ gửi thư hiệu lực để dùng thay vì địa chỉ cư ngụ trong cuộc bầu cử, vì những mục đích uyên bác, hoặc nghiên cứu chính trị, và chính quyền. Viên chức bầu cử, khi xuất bản liệt kê, danh bạ, hoặc bảng mục lục có thể, theo sự chọn lựa của họ, dùng địa chỉ gửi thư hiệu lực hoặc chữ "confidential" hoặc mệnh danh tương tự thay vì địa chỉ cư ngụ.

(c) Không một hành động cẩu thả có thể chống lại cơ quan hoặc viên chức hoặc nhân viên chính quyền của đó vì kết quả của việc tiết lộ chi tiết mà là chủ đề của đoạn này trừ khi bằng cách cho xem sự cẩu thả hoặc cố ý thô bạo.

2166.5. Sự ghi danh bí mật.

(a) Bất cứ người nộp đơn ghi danh mới hoặc ghi danh lại với viên chức bầu cử quận có thể có thông tin liên quan đến địa chỉ cư ngụ, số điện thoại, và email của họ hiện trên đơn xin ghi danh, hoặc bất cứ liệt kê hoặc danh bạ hoặc bảng mục lục được chuẩn bị từ đó, được tuyên bố bí mật khi cho xem giấy chứng nhận rằng người là một người tham gia trong chương trình Địa Chỉ Bí Mật cho Những Nạn Nhận Bị Bạo Hành trong Gia Đình, Cưỡng Dâm Tình Dục, và Sự Theo Dõi chiếu theo Chương 3.1 (bắt đầu với Đoạn 6205) của Phần 7 của Tiêu Đề 1 của Bộ Luật Chính Quyền, hoặc là một người tham gia trong ch2166.5ương trình Địa Chỉ Bí Mật cho Những Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế về Việc Sinh Sản của Nhân Viên, Tình Nguyện Viên, và Bệnh Nhân chiếu theo Chương 3.2 (bắt đầu với Đoạn 6215) của phân đoạn đó.

(b) Bất cứ người nào được ban sự bí mật dưới tiểu phân (a) sẽ:

(1) Được xem là cử tri khiếm diện cho tất cả những cuộc bầu cử sau đây hoặc cho đến khi viên chức bầu cử quận được Tổng Thư Ký Tiểu Bang thông báo điều khác hoặc được cử tri viết ra. Cử tri yêu cầu xóa bỏ tình trạng cử tri khiếm diện do đó đòng ý để sắp đặt địa chỉ cư ngụ và số điện thoại của họ trên danh bạ cử tri.

(2) Thêm vào địa chỉ cư ngụ được yêu cầu, cung cấp một địa chỉ gửi thư hiệu lực để dùng thay vì địa chỉ cư ngụ trong cuộc bầu cử, vì những mục đích uyên bác, hoặc nghiên cứu chính trị, và chính quyền. Viên chức bầu cử, khi xuất bản liệt kê, danh bạ, hoặc bảng mục lục có thể, theo sự chọn lựa của họ, dùng địa chỉ gửi thư hiệu lực hoặc chữ "confidential" hoặc mệnh danh tương tự thay vì địa chỉ cư ngụ.

(c) Không một hành động cẩu thả có thể chống lại cơ quan hoặc viên chức hoặc nhân viên chính quyền của đó vì kết quả của việc tiết lộ chi tiết mà là chủ đề của đoạn này trừ khi bằng cách cho xem sự cẩu thả hoặc cố ý thô bạo.

(d) Những tiểu phân (a) và (b) sẽ không áp dụng đến bất cứ người nào được ban bí mật khi viên chức bầu cử quận nhận được một thống báo được viết ra bởi quản lý chương trình địa chỉ bí mật về việc rút khỏi, không hiệu lực, sự kết thúc, hoặc xóa bỏ sự chứng nhận của người tham gia chương trình.

(Được tu chính bởi Luật 2015, Chương 728, Đoạn 36. Có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng, 2016. Có tác dụng vào ngày 26 tháng Chín, 2016, khi Tổng Thư Ký Tiểu Bang đã cấp giấy chứng nhận được quy định bởi Luật 2015, Chương 728, Đoạn 88).