Xóa Bỏ Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri

Để xóa bỏ hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị, chỉ đơn giản hoàn tất đơn xin sau đây, in ra và hoàn trả lại đơn đến văn phòng chúng tôi dùng hướng dẫn được in ra trên đơn.  Luật Tiểu Bang hiện nay đòi hỏi chữ ký nguyên bản của quý vị trên đơn xin để xóa bỏ hồ sơ ghi danh của quý vị.

Untitled Document

Tên và Họ:
Ngày sinh:
Địa chỉ cư ngụ:
Thành phố:
Zip Code:
Lý do xóa bỏ hồ sơ cử tri (tùy ý):