Giữ Cập Nhật Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri của Quý Vị

 

Những Thay Đổi trong Cuộc Sống Đòi Hỏi Phải Cập Nhật Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri
Quý vị có thể mới dọn đi, hoặc muốn đổi chính đảng của mình.  Chúng tôi đã làm tiến trình này dễ cho quý vị - ghi danh lại rất nhanh sẽ hoàn thành những điều thay đổi quan trọng này. Quý vị cũng có thể thay đổi những điều khác trong hồ sơ bầu cử của quý vị, như là địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện và tình trạng bầu-bằng-thư.

Dùng công cụ trên mạng để ghi danh bầu cử lại bây giờ  ►

Những Thay Đổi Trong Hồ Sơ Bầu Cử Ngoài Tên, Đảng, và Địa Chỉ
Quý vị có thể cần đổi hoặc xóa bỏ số điện thoại của quý vị, địa chỉ email, cập nhật ngôn ngữ ưa thích, thêm vào địa chỉ gửi thư hoặc chỉ đơn giản chỉnh đúng tên của quý vị, nhưng không muốn ghi danh lại trên mạng. Quý vị cũng có thể thay đổi những lựa chọn để nhận tập phiếu bầu mẫu qua thư. Đây là những thay đổi dễ để làm và không cần phải ghi danh lại.

Cập nhật hoặc chỉnh đúng chi tiết trong hồ sơ cử tri của quý vị ►

Đơn Xin Bản Sao Chính Thức của Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri
Quý vị có thể cần một bản sao chính thức của hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị vì hôn nhân hoặc ly hôn, đơn xin vay tiền cho học sinh, xác nhận nơi cư trú, hoặc những lý do quan trọng khác. Chúng tôi có thể giúp - công cụ trên mạng của chúng tôi sẽ giúp làm những yêu cầu này. Thêm nữa quý vị sẽ có thể trả lệ phí trên mạng - không cần phải đến văn phòng chúng tôi.

Đơn xin bản sao chính thức của hồ sơ ghi danh cử tri ►

Xóa Bỏ Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri
Chỉ cử tri có thể yêu cầu xóa bỏ hồ sơ ghi danh của họ - đây là một sự bảo vệ quan trọng để bảo hộ chống lại sự lạm dụng việc xóa bỏ tên cử tri. Quý vị có thể không muốn ghi danh nữa, hoặc quý vị có thể mới dời đi. Bất kể lý do gì chỉ với vài nút bấm chúng tôi sẽ giúp xóa bỏ hồ sơ ghi danh của quý vị.

Xóa bỏ hồ sơ ghi danh của quý vị ►

Một Ai Khác Đã Ghi Danh tại Địa Chỉ của Quý Vị
Có nhiều lúc cử tri sẽ không báo cho văn phòng chúng tôi biết họ đã đổi địa chỉ. Trong khi chúng tôi nổ lực làm đủ cách để xác nhận những địa chỉ mới này không có nhiều tài liệu khác để giúp chúng tôi thực hiện việc này. Nếu quý vị nhận được tài liệu bầu cử cho một người nào mà không còn cư ngụ tại địa chỉ của quý vị, xin hãy cho chúng tôi biết.

Thông báo cho chúng tôi biết về cử tri khác không cư ngụ tại địa chỉ của quý vị ►

Thông Báo cho Chúng Tôi Biết về Cử Tri Đã Qua Đời
Trong trường hợp bất hạnh của một người qua đời quý vị có thể thông báo văn phòng chúng tôi biết để chúng tôi xóa bỏ hồ sơ ghi danh của cử tri đó. Việc thông báo của quý vị sẽ giúp chúng tôi luôn giữ cập nhật liệt kê hồ sơ cử tri.

Tìm biết thêm về việc xóa bỏ hồ sơ ghi danh của cử tri đã qua đời ►