Duy Trì Chính Xác Danh Mục Hồ Sơ Cử Tri

Những Cơ Bản Danh Mục Hồ Sơ Cử Tri
Đầu tiên phải biết danh mục hồ sơ cử tri là gì và làm sao bản danh mục này được sử dụng trước khi hiểu biết những sự trở ngại về việc giữ chính xác danh mục hồ sơ cử tri. Khi quý vị ghi danh bầu cử chi tiết mà quý vị điền vào đơn được đánh vào cơ sở dữ liệu được văn phòng chúng tôi duy trì. Dữ liệu này nhận biết quý vị là cử tri hội đủ điều kiện, hợp lệ để bầu trong bất cứ cuộc bầu cử khắp quận hoặc cuộc bầu cử địa phương nào. Tại Hoa Kỳ chi tiết mà quý vị cung cấp được dựa vào "hệ thống danh dự", nghĩa là không cần xác nhận chứng cớ quyền công dân của quý vị. Tuy nhiên, quý vị ký đơn dưới hình phạt về khai man, nghĩa là quý vị có thể đương đầu với sự khởi tố phạm tội nếu cung cấp chi tiết sai trong giấy tờ ghi danh cử tri của quý vị.

Sự Trở Ngại về Việc Giữ Chính Xác Danh Mục Hồ Sơ Cử Tri
Đa số những người mà dọn đi thông báo cho ngân hàng, chỗ mướn xe, gia đình và bạn của họ - ngay cả chỗ bán tạp chí trước khi họ thay đổi hồ sơ ghi danh cử tri của họ. Trong vài năm trước đây chúng tôi đã tập trung vào cải thiện tiến trình duy trì Danh Mục hồ sơ ghi danh cử tri của chúng tôi. Đặc biệt đến Quận Orange là việc sử dụng thêm dữ liệu từ những nguồn tin đáng tin cậy, an toàn nhất - cho phép chúng tôi thông báo cử tri và cập nhật hồ sơ của họ - kể cả khi cử tri không thông báo chúng tôi về việc dọn đi của họ. Vì những nỗ lực này chúng tôi có một trong những Danh Mục hồ sơ chính xác nhất trong nước.

Rất quan trọng để lưu ý rằng mặc dù có những nỗ lực sáng kiến này chúng tôi tiếp tục "theo đuổi" những địa chỉ cử tri thay vì cử tri chủ động thông báo văn phòng chúng tôi.

Chi Tiết Cặn Kẽ về Cách Sáng Kiến để Duy Trì Danh Mục Hồ Sơ của Chúng Tôi
Từ năm 2006 chúng tôi đã cải thiện nhiều tiến trình duy trì Danh Mục hồ sơ ghi danh cử tri. Việc sử dụng dữ liệu an toàn từ người thứ ba cải thiện khả năng của chúng tôi để tìm những cử tri mà đã có thể dọn đi. Sự thuận lợi của dữ liệu này là dữ liệu này dùng dữ liệu toàn quốc, và có thể kiếm những người mà Sở Cấp Bằng Lái (DMV), Chương Trình Thay Đổi Địa Chỉ Quốc Gia (NCOA), và Tổng Thư Ký Tiểu Bang chưa kiếm được để cập nhật hồ sơ.

Trước khi dùng phương pháp đặc biệt này trong những cuộc bầu cử chúng tôi sắp đặt một cuộc nghiên cứu căn kẽ về dữ liệu. Trong thư nghiên cứu, chúng tôi đã có sự trả lời tốt từ những cử tri mà đã cung cấp địa chỉ qua dữ liệu an toàn từ người thứ ba hơn chúng tôi có từ gửi đến những cử tri mà dùng địa chỉ của họ trong Danh Mục hồ sơ ghi danh cử tri. Chúng tôi cũng tìm một nhóm lớn cử tri mà đã không bầu trong ít nhất tám kỳ bầu cử đã dọn đi từ ba đến tám lần trong chỉ vài năm.

Những Nỗ Lực Chủ Động Bổ Sung để Giữ Chính Xác Danh Mục Hồ Sơ Cử Tri của Chúng Tôi
Không hơn 90 ngày trước một cuộc bầu cử lớn, chúng tôi cập nhật hồ sơ cử tri của chúng tôi dùng những hồ sơ từ Chương Trình Thay Đổi Địa Chỉ Quốc Gia (NCOA). Tất cả danh mục hồ sơ cử tri được so sánh với cơ sở dữ liệu của Chương Trình Thay Đổi Địa Chỉ Quốc Gia, và địa chỉ của cử tri được cập nhật phù hợp. Việc này bao gồm cử tri đã dọn đi trong Quận Orange, cũng như ngoài Quận Orange. Một thẻ bưu điện được gửi đến mỗi cử tri có ảnh hưởng để xác nhận. Tiến trình này thường cập nhật hơn 30,000 hồ sơ cử tri. Dữ liệu này chỉ dùng được nếu cử tri điền thẻ thay đổi địa chỉ qua bưu điện.

Thư bị Hoàn Trả Lại
Những thư không gửi được, như những lá phiếu bầu-bằng-thư, được dùng để cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ ghi danh cử tri. Nếu địa chỉ mới được cung cấp, cơ sở dữ liệu của chúng tôi được cập nhật phù hợp, và thẻ bưu điện gửi đến địa chỉ mới để thử liên lạc cử tri.

Hồ Sơ từ Sở Cấp Bằng Lái (DMV)
Cập nhật địa chỉ được DMV cung cấp hằng ngày, và trực tiếp được văn phòng chúng tôi áp dụng. Xin lưu ý rằng cử phải là cử tri ghi danh trong Quận Orange để được áp dụng sự thay đổi từ DMV.

Cử Tri Dọn Đi Ngoài Quận Orange
Văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang thông báo văn phòng chúng tôi về những cử tri mà đã ghi danh lại trong quận khác. Văn phòng chúng tôi xóa bỏ hồ sơ ghi danh này một khi được thông báo. Nếu cử tri đã ghi danh lại, những quận khác cũng trực tiếp thông báo văn phòng chúng tôi.

Những Cử Tri đã Qua Đời
Chúng tôi tăng thêm nỗ lực của mình với xóa bỏ hồ sơ của cử tri đã qua đời. Thêm vào những hồ sơ được Cơ Quan Y Tế Quận Orange (HCA) cung cấp, chúng tôi cũng kiểm sơ lược tiểu sử người chết hằng ngày. Thêm vào chúng tôi kiểm hồ sơ chứng tử của cử tri nếu một ai khác thông báo văn phòng chúng tôi, kể cả khi chỉ thông báo qua điện thoại hoặc email. Chúng tôi dùng Bảng Mục Lục Chứng Tử từ An Sinh Xã Hội (SSDI) để sắp đặt cuộc nghiên cứu này, và HCA làm việc với văn phòng chúng tôi để xác nhận những người đã qua đời. Đặc biệt đến Quận Orange chúng tôi cũng dùng dữ liệu từ người thứ ba mà so sánh Danh Mục hồ sơ cử tri trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi với SSDI. Sự thuận lợi đặc biệt của dịch vụ này là việc sử dụng dữ liệu toàn quốc và lịch sử. Phần dữ liệu toàn quốc là một phần bỏ sót trong quá khứ. Trong lúc khởi đầu dịch vụ này chúng tôi đã xóa bỏ thêm gần 1,100 cử tri dùng phương cách này, phần đông không được nắm lấy khi dùng những phương cách khác.