Ghi Danh Cử Tri cho Công Dân Mới

Những ai trở thành công dân ngay hoặc trước 15 ngày của thời hạn để ghi danh cử tri trước một cuộc bầu cử phải theo những thủ tục thường lệ để ghi danh bầu cử.

NHỮNG AI TRỞ THÀNH CÔNG DÂN SAU 15 NGÀY CỦA THỜI HẠN ĐỂ GHI DANH, PHẢI THEO THỦ TỤC SAU ĐÂY:

Công dân mới, vì những mục đích bầu cử, là bất cứ công dân mà hội đủ điều kiện của một cử tri, và thành lập cư ngụ trong, tiểu bang California, trừ khi người đó đã trở thành công dân Hoa Kỳ (hoàn tất nghi lễ tuyên thệ) sau 15 ngày trước một cuộc bầu cử nhưng vào hoặc trước Ngày Bầu Cử.

Để bỏ phiếu dưới thủ tục của công dân mới, quý vị phải đi bầu tại văn phòng của Sở Ghi Danh Cử Tri. Quý vị sẽ được hỏi cho xem chứng cớ quyền công dân và tuyên bố rằng quý vị là cư dân California. Quý vì sẽ sau đó hoàn tất đơn ghi danh để trở thành cử tri ghi danh cho những cuộc bầu cử trong tương lai. Một khi đã ghi danh, quý vị sẽ được nhận một lá phiếu để bầu ngay lúc đó tại văn phòng của Sở Ghi Danh Cử Tri.